Du er ikke logget ind.

Information

Netværk

Institution Enghave er en selvejende institution med egen bestyrelse og driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Institutionsbestyrelsen har som selvejende formelt arbejdsgiveransvar og derved øverste myndighed i institutionen. Institutionen er dog underlagt de driftsmæssige, økonomiske og politiske rammer, der er udstukket af forvaltningen herunder pædagogisk eksempelvis pejlemærker og læreplaner. Kommunen har tillige tilsynspligten

Udover at institutionen har egen juridiske enhed med egen bestyrelse og vedtægter, er vi samtidig en del af det forpligtende netværk ”Flora” bestående af seks selvejende institutioner på Vesterbro. Forpligtende skal forstås således, at institutionerne giver opbakning, vidensdeling og sparring til hinanden samt arbejder målrettet på at opkvalificere og videreudvikle den pædagogiske faglighed gennem kursusarrangementer, studierejser og fællesaktiviteter. Netværket forestår primært ledelsesmæssige og administrative opgaver, men arbejder tillige hen imod et større pædagogisk samarbejde institutioner imellem, eksempelvis som projektforløb og pædagogiske temauger.

Vedhæftet Forretningsplan for Flora.

Personale

Enghave har en faglig stærk og mangfoldig medarbejdergruppe med et godt miks af erfarne samt knap så erfarne medarbejdere. Vi har mænd og kvinder ansat i såvel børnehave som vuggestue. Normeringen er to pædagoger samt en medhjælper tilknyttet hver grupper. Vi modtager desuden studerende fra pædagogseminariet og har desuden pt. to praktikanter under ErhvervsGrundUddannelsen.

 

Formidling

Der er ofte stor udveksling af informationer mellem hjem og institution og derved kan det ikke altid undgåes, at nogle ting går tabt i informationsmængden.

Vi lægger stor værdi, at forældre skal set sig værende velkomne og hørt, når deres barn står foran institutionsstart. Vi bestræber os derved også, at have såvel skriftlig information om institutionen, samt velkomst- og overleveringssamtaler i forbindelse med opstart og oprykning.

Desuden har vi en høj formidling af hvad der sker såvel fremadrettet, som den enkeltes dags oplevelser og indtryk. Vi sender derfor såvel ugebreve som dagssedler fra dagens aktiviteter

Bestyrelse

Som selvejende institution har forældrebestyrelsen øget indflydelse og ansvar på institutionens drift og pædagogiske virke, idet institutionsbestyrelsen i selvejende institutioner har arbejdsgiveransvar og derved øverste myndighed i institutionen. 

Bestyrelsen  består af bestyrelsesformand og næstformand samt fire menige medlemmer, som er henholdsvis fire forældrerepræsentanter og to medlemmer udefra. Bestyrelsen har det overordnet økonomiske ansvar for institutionen og udstikker rammer og vilkår for institutionens virke og drift. Eksempelvis er det bestyrelsen der vedtager større strukturændringer eller om institutionen skal have madordning. Lederen har som ansvar at sikrer at dette udmøntes og opretholdes i tilrettelæggesen og disponeringen af institutionens opgaver.

Bestyrelsen har tillige souschef og medarbejderrepræsentant som mødedeltagere til bestyrelsesmøderne, der normalt foregår kvartalsvis.

Lukkedage

Vi må som institution afholde op til 9 lukkedage om året, men det skal være dage, hvor det samlede fremmøde skønnes lavt pga. ferie eller tilstødende helligdage.

Lukkedagene bliver planlagt i november og meldt ud på tidslinjen til det nye år. I 2020 er lukkedagene i forbindelse med påsken 6-8 april , grundlovsdag 5 juni samt i forbindelse med julen 24-31 december.

Vi har desuden en til to arbejdsdage om året, hvor forældre, børn og merdarbejdere bruger nogle timer på forskønnelse og vedligeholdelse af vores dejlige institution. Billedet er fra sidste års arbejdsdsdag på vores Store Legeplads

Årshjul

Tidslinjen for 2020-  tjek også kalenderen her på hjemmesiden for arrangementer i såvel hus som på stuer.

Historie

Børneinstitutionen Enghave er en sammenlagt institution tilbage til foråret 2008 af de to selvejende institutioner, Enghave Kirkes Børnehave samt den integreret institution Slien 2. Institutionen er fortsat selvejende under paraplyorganisationen fobu og har desuden driftsoverenskomst med Københavns Kommune.
Oprindelig går afdelingernes historie helt tilbage til 40´erne, hvor der i Enghave kirke blev etableret et børneasyl på loftet af kirken til at tage vare på bydelens børn i de urolige besættelsesår. Efterfølgende blev asylet omdannet til børnehave, som så har lejet sig ind i lokalet ved kirken lige siden
Afdeling Slien er fra 50´erne, hvor der blev sammenlagt flere lejligheder i et lejlighedskompleks for at danne basis for en mindre integreret institution.
De to afdelinger er beliggende 50 m. fra hinanden adskilt af det lille stræde Slien
Institutionen har to legepladser benævnt Store - og Lille legeplads. Den mindste ligger op til Enghave Kirke mens vores Store Legeplads ligger knap 300 m. fra institutionen på Vestre Kirkegårds Allé.

Besøg Institutionen

Vi får mange henvendelser om besøg i institutionen og har hveranden fredag klokken 9.30 (Ulige uger), som "officielt" besøgstidspunkt for forældre. Vi ser gerne forældre ringer på 40247608 (vuggestue) eller 2612 5201 (børnehave), hvis i er interesseret i at deltage på besøgsdagene. Hvis fredage er helt umulige finder selvfølgelig alternativer - ring blot på samme numre

Pædagogik

Enghaves pædagogiske grundtanker.

Vi arbejder ud fra den tanke, at barnet udvikler sig i sit eget tempo. Børn har en naturlig fremdrift, som gør, at de normalt ikke bliver på samme sted længere end nødvendigt. For ikke at forstyrre denne fremdrift, som et tæt forbundet med livsglæden, er det vigtigt, at barnet føler sig trygt og forstået. Udvikling sker tilsyneladende i spring, og der vil være perioder, hvor det nye lærte skal automatiseres.

Alle børn skal føle sig velkomne i Enghave hver dag. De skal føle sig set og anerkendt.

Når børn er omgivet af varme, omsorg og indlevelse i deres barndom, har de nogle gode byggesten til deres liv som voksne mennesker. Vi ser det som noget meget centralt i pædagogikken, at børnene skal opleve netop dette.

Relationerne mellem børn og voksne, og børn og børn imellem, skal have mulighed for at blomstre, og vi vil arbejde for, at børnene bliver i stand til at opbygge gode tætte venskaber. Vi vil gerne bidrage, til at børnene kan have stabile følelsesmæssige relationer. Vi arbejder på at gøre overgangene i barnets institutionsliv eksempelvis fra vuggestue til børnehave, så sammenhængene som muligt.

Børnene lærer af alt hvad vi gør, og alt hvad de ser, og udviklingen kommer deraf, hvad end vi kalder det opdragelse, udvikling eller dannelse. Vi er derfor vigtige rollefigurer for børnene og deres tryghed og opfattelse af den sociale omverden.

Når vi fastlægger de pædagogiske rammer, må vi tage i betragtning, at vi er med til at udvikle og støtte barnets personlighed og individualitet, samt dets sociale færdigheder. Børnene skal kunne begå sig i flere sociale sammenhænge og senere også i skolesammenhæng. Vi lever i en tid i konstant forandring, og vi skal derfor danne trygge forhold for børnene, som gør, at de med tiden kan blive åbne, fleksible og forandringsparate.

Det er os magtpåliggende, at børnene, samtidig med at vi styrker deres individuelle personlighed og evner, gradvist får forståelsen af, at de er en vigtig del af fællesskabet. At alle, på det niveau de magter, har et ansvar for, at det er godt at være i Enghave.

Der tales for tiden meget om ”det gode børneliv”, og egentlig giver det ikke mening at tale om det i generelle vendinger, fordi når, man ser bort fra dækning af barnets basale behov, er det gode børneliv ikke er det samme for alle børn. For nogle børn er det rutine og forudsigelighed, og for andre er det yderligheder og at søge kanten af det mulige. Men for alle børn gælder det, at de i morgen helst skal turde/vide/kunne lidt mere end i går.

Vi vil gerne skabe ro omkring børnene, styrke deres motivation og evne til at holde fokus.

Lejlighedsvise konflikter mellem børnene er en del af hverdagen, og en vigtig ting at lære at håndtere. Vi mener, at vi har en rolle som mægler mellem børnene. Vi vejleder børnene i at løse konflikten sammen. På den måde er løsningen acceptabel for begge parter, og ingen går ud af forløbet som taber.

Vi ser det som vores opgave at danne rammer, som gør, at det er trygt for alle børn at være i Enghave, samtidig med, at børnene gives udfordringer, muligheder for selvbestemmelse, medbestemmelse, kreativitet og fysisk udfoldelse. 

Fundamentet for at kunne arbejde med børnene på denne måde er et tillidsfuldt samarbejde mellem børnenes forældre og institution. Vi vil gerne bygge bro mellem barnets to verdener, så barnet føler så meget sammenhæng som muligt i sit liv.

Velkommen til Børneinstitutionen Enghave

Børneinstitution Enghave er en dynamisk og vidtfavnende, men samtidig mindre institution midt på Vesterbro. Vi har tre separate afdelinger med henholdsvis vuggestueafdeling med to stuer på hver 11 børn, - børnehave med 23 børn og endelig udflytteren med 23 børn.Vi er at regne som en delvis udflytter, dvs at børnehavegrupperne har skiftevis hjemme- og udflytteruger. Vi bor i nogle charmerende rammer med fokus på æstetik og inddragelse i børnehøjde og har funktionsopdelte rum med gode muligheder for såvel den motoriske udfoldelse, som den mere trygge og nære fordybelse.

Vi vægter naturtilgangen højt, da vi finder det særdeles vigtigt at institutionens børn trods bopæle midt i storbyen, får en indføling og oplevelse i naturen på nærmeste hold. Vi er derfor en institution med en stærk naturprofil. Vi prøver derfor at tilpasse vores aktivitetsindhold til dette, men har selvfølgelig også stor fokus på barnets øvrige behov for stimuli og læring, ikke mindst udtrykt gennem læreplanerne. Vi har nuværende stor fokus på den sproglige opmærksomhed og har denne integreret i pædagogikken gennem sang- og bevægelsesforløb, dialogisk læsning og indholdsrige samlinger.

Børnehaveafdelingen:

Børnehaven er indrettet med fællesrum med legezoner, motoriklokale samt vores læringsrum, hvor vi inspireret af den italienske pædagogik, har etableret fordybelse- og kreaværksted.Vi laver faste ugeplaner både i hjemme- og udeuger, således vi planlægger aktiviteter og temaer fremadrettet, så såvel børn som voksne er forberedt på ugens aktiviteter og begivenheder.

Børnehavebørnene får deres egen rygsæk, når de starter i institutionen, til transport af madkasse, legesager og evt. skiftetøj mellem hjem, institution og udflytter. Udflytteren ligger i Kobbelvænget ved Utterslev Mose, hvor vi nyder godt af rigtig mange aktivitetsmuligheder.

Børnehaven bor på loftet af Enghave Kirken, som kun er gøre børnehaven endnu mere charmerende og udforskningsparat.

Vuggestueafdelingen:

På afdeling Slien har vi vores vuggestueafdeling. Vi har en rummelig med samtidig stadig lille og intim vuggestueafdeling, hvilket er helt ideelt til vores grundtanke om det trygge og overskuelige vuggestueliv. Vuggestuen lægger også vægt på naturtilgangen, og er særdeles turaktive året rundt..

Vuggestuen lægger ligesom børnehavegrupperne stor vægt på motorik og sprog, som faste aktiviteter henover vinterhalvåret. Vi har en indendørs legeplads samt bevægelsesskinne til gynger m.m. i vuggestuegrupperne, så børnene får rig mulighed for bevægelse og udfordringer året rundt. Vuggestuen har indrettet deres gode stuer med tydelige legezoner, 

Aktiviteter og muligheder:

Vi lægger naturligvis også stor vægt på legens betydning  og dens frirum for barnet, men har også faste og populære aktiviteter. Vi har faste turdage året rundt i såvel børnehave som vuggestue. Vi bor tæt ved offentlig transport med bus og tog, så de længere ture er forholdsvis nemme at komme til. I vinterhalvåret har vi faste rytmikgrupper både med blandet vuggestue/børnehavebørn og afdelingerne hver for sig. Vi har desuden stor fokus på overgange, såvel oprykninger i eget hus, som de kommende skolebørn. Mellem vuggestue og børnehaven aftales der overgangsforløb med besøg i såvel børnehave og udflytteren selvfølgelig, så barnet er velkendt med de nye voksne samt omgivelserne, når det starter. For de ældste børn i afdellingerne har vi Store Børns gruppe for kommende skolebørn samt lege/bevægelsesgrupper i forhold til projekter og aktualitet.

Vi har to gode, men meget forskelligartede, legepladser tilknyttet institutionen. Vores ”lille legeplads” ligger kilet mellem afdelingerne på siden af Enghave Kirke. Den indeholder sandkasse, vandbane, vippe og klatrestativ samt skur med toiletter/pusleplads og cykler. Legepladsen er god til et par timers leg og frisk luft og stor nok til en børnegruppe eller blandet vuggestue/børnehavebørn.

Vores ”Store Legeplads” som er relativt nyrenoveret, er beliggende knap 300 m fra institutionen på Vestre Kirkegårds Allé med kort afstand til det grønne område ved Solbakken og Vestre Kirkegård.  Legepladsen er indrettet med udekøkken, bålplads, toilet faciliteter og klatremiljø. Vi har skabe med naturting, således at der er muligheder for at naturforske og indfange på enten legepladsen eller de omkringliggende grønne arealer. Vi har desuden også skur med div. haveredskaber, således at børnene er med til at anlægge blomsterbede om foråret. Desuden findes også de ”klassiske” legepladsmuligheder i form af cykler, sandkasse, legehuse og gyngestativ. Legepladsen er et stort aktiv for institutionen, som vi benytter som godt som dagligt i sommermånederne.

Enghave lægger stor vægt på formidling, som vi har som kærneværdi i institutionen. I børnehøjde har vi fokus på den gode modtagelse, hvor vi giver os tid og ro til at tage imod børnene, så dagen starter trygt og nærværende. Vi giver os tid til at fortælle om dagens muligheder blandt andet gennem samlinger og dialog. Til forældre er vi meget aktive til at formidle dagen gennem fotos og tekst på vores ipads. Vi sender gerne billeder ud dagligt, ikke mindst fra udflytteren og forældre modtager hver fredag ugebrev om næste uges begivenheder og opmærksomhedspunkter


Vh. Børneinstitutionen Enghave


Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 179

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 191

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 179

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 191

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 179

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 191

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 179

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 191
Side 2 ud af 2
Børneinstitutionen Enghave • Sønder Boulevard 120, 2.sal • 1766 Kbh V • tlf: 3322 5201 • post@institutionenghave.dk