Du er ikke logget ind.

Information

Privatlivspolitik

Sådan behandler vi dine

personlige oplysninger

 

Hos Børneinstitutionen Enghave har vi ofte brug for personoplysninger om dig, når vi skal løse vores opgaver.Men vi bruger kun dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse voresopgaver.

Det er vores ansvar at sikre, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os. Det er et ansvar, vi tager alvorligt.

I denne privatlivspolitik kan du læse mere om personoplysninger og om, hvordan vi bruger dem i vores daglige arbejde.

Hvem er vi?

Børneinstitutionen Enghave er dataansvarlig for de behandlinger, vi foretager os af dine personoplysninger, og du kan kontakte os ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:

Børneinstitutionen Enghave

Sønder Boulevard 120

1720 København V

CVR-nr.: 61022414

Telefon: 3322 5201

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), der bl.a. kan besvare spørgsmål om rettigheder, og hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan kontaktes på:

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvad er vores formål med behandling af dine personoplysninger?

 1. Vi behandler barnets personoplysninger til at følge og understøtte barnets udvikling og trivsel. Som en del af barnets udvikling og trivsel behandler vi i nogle tilfælde personoplysninger om barnet til brug for særlige lærings- og udviklingstilbud og sprogvurdering.
 2. Udover det pædagogiske arbejde med barnet behandler vi personoplysninger om både barnet og forældre til den daglige administration og forældrekontakt. Den daglige administration består blandt andet af administration af barnets plads i institutionen. Som en del af forældrekontakten behandles oplysninger til brug for samarbejdet med forældrene om barnet og andre administrative opgaver.
 3. Personoplysninger behandles tillige om vores ansatte i forbindelse med vores personalehåndtering, herunder ved ansættelse, løbende administration, personaleudvikling og fratrædelse.

Hvilke personoplysninger har vi brug for?

Som selvejende institution kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver:


 1. 1.Barnets udvikling og trivsel
 
Kategori Beskrivelse
Almindelige ikke-fortrolige personoplysninger
 • Adresser
 • Navn
 • Fødselsdato
 • Anden information
 • Foto og video
Almindelige fortrolige personoplysninger
 • CPR-nummer
 • Sociale forhold
 • Familieforhold
Følsomme personoplysninger
 • Religiøs overbevisning
 • Helbred
 • Etnicitet
 
 1. 2.Pladsadministration og forældrekontakt
 
Kategori Beskrivelse
Almindelige ikke-fortrolige personoplysninger
 • Adresser
 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Anden information
Almindelige fortrolige personoplysninger
 • CPR-nummer
 • Sociale forhold
 • Familieforhold
Følsomme personoplysninger
 • Helbred
 • Etnicitet
 • Religiøs overbevisning
 1. 3.Personale
 
Kategori Beskrivelse
Almindelige ikke-fortrolige personoplysninger
 • Adresser
 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Ansættelsesforhold
 • Uddannelse & CV
 • Karakterudskrift
 • Anden information
 • Foto og video
Almindelige fortrolige personoplysninger
 • CPR-nummer
 • Indkomstforhold
 • Sociale forhold
 • Karakterudskrift
 • Kontooplysninger
 • Familieforhold
 • Børne- og straffeattester
 
Følsomme personoplysninger
 • Fagforening
 • Helbred
 


Hvor stammer personoplysningerne fra?

Som led i vores daglige drift modtager vi personoplysninger fra flere kilder:

 • den enkelte borger
 • andre borgere, fx pårørende og værger
 • andre kommuner, myndigheder, institutioner og virksomheder
 • institutionens egne medarbejdere

Hvis vi indsamler eller modtager oplysninger om dig fra andre, der ligger ud over ovennævnte oplysninger, bliver du oplyst herom særskilt.

Hjemmel

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger findes primært i Dagtilbudsloven. I nogle tilfælde er vores behandling baseret på lovgivningen om databeskyttelse. Der er som udgangspunkt tale om følgende bestemmelser:

 • Dagtilbudsloven § 1, § 3a, stk. 3, § 4 [og § 44a, stk. 1.]
 • Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra a
 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e
  • Databeskyttelsesforordningen, artikel 9, stk. 2, litraf
  • Databeskyttelsesloven

Ifølge reglerne i databeskyttelseslovgivningen må vi som offentlig myndighed registrere og behandle per- sonoplysninger, når det er nødvendigt, og kun som led i vores arbejde som myndighed. Vi skal desuden opbevare sagens oplysninger, så vi efterfølgende kan dokumentere sagens forløb. Det følger af de almindelige forvaltningsretlige regler mv.

Ud over de ovenfor nævnte bestemmelser kan vores behandling af dine personoplysninger i nogle tilfælde ske på baggrund af særlige regler. Når der findes sådanne særlige reger, følger vi naturligvis også disse.

Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke

Når personoplysninger er nødvendige for, at vi kan løsevoresopgaver,skalvi ikkehave dit samtykke.
Vi skal dog have samtykke i særlige tilfælde, for eksempel hvis vi ønsker at bruge et portrætbillede af dig på vores hjemmeside. Vi beder om dit samtykke i de situationer, hvor det er nødvendigt, før vi foretager den pågældende behandling.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i første afsnit.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver og naturligvis kun, når det er lovligt.

Vi kan for eksempel overlade persondata til vores databehandlere (eksterne leverandører). De behandler data i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med dem, som blandt andet fastlægger,at de kun må behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner.

Vi kan videregive personoplysninger til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer. Det kan vi for eksempel gøre:

 • ved høring efter forvaltningsretligekrav
 • ved fremsendelse af en afgørelse, eller notater til brug for en afgørelse
 • ved indberetning til myndigheder, fxSkat
 • ved pasning i anden institution i forbindelse med feriepasningsordning
 • ved vurdering af barnets evt. særlige behov og støtte hertil.

I en række tilfælde deler vi ikke-fortrolige personoplysninger med offentligheden, journalister og andre interesserede. Det kan for eksempel ske ved vores offentliggørelse af ikke-fortrolige personoplysninger på vores hjemmeside mv. Der kan for eksempel ske udlevering af oplysninger, som er omfattet afaktindsigt.

Vi kan bekræfte, at vi ikke overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS (tredjelande).

Hvornår sletter vi dine persondata?

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde. Dine personoplysninger bliver som regel opbevaret lige så længe som den sag, de indgår i. Det er i de fleste tilfælde 1 år regnet fra når barnet forlader institutionen. For personale vil det i de fleste tilfælde være 5 år regnet fra det år, hvor personen fratræder sin stilling.

På enkelte områder kan der være en kortere eller en længere slettefrist:

 • Længere slettefrist kan forekomme grundet lovkrav, hvis det er nødvendigt for løsningen af myndighedsopgaver.
 • Personalesager bliver generelt opbevaret 5 år efter fratrædelse, blandt andet af hensyn til krav til opbevaring af regnskabsmateriale. Jobansøgninger vil som udgangspunkt blive opbevaret i 6 måneder.

Dine rettigheder

Ud over vores oplysningspligt, som er håndteret i denne privatlivspolitik, har du efter databeskyttelses-forordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til indsigt i dine oplysninger

Du har ret til at blive oplyst om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål, samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad vi anvender dine personoplysninger til.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har en ret til at bede om dokumentation for, at vores retsstilling har større betydning end din retstilling som borger/registreret.


 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at få udleveret personoplysninger, som behandles om dig, såfremt oplysninger er indsamlet på grundlag af et samtykke eller en kontrakt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Dine klagemuligheder

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller klage over vores håndtering af dine personoplysninger. Hvis du er utilfreds med vores svar på din henvendelse, har du også mulighed for at klage til Datatilsynet på datatilsynet.dk.

Privatlivspolitikken er senest opdateret 27. november 2019

Tilsynsrapport

 

Pejlemærker

Københavns Kommune har seks pejlemærker som særlige opmærksomhedsområder. Vedhæftet beskrivelsen af mål og ramme for institutionens arbejde med pejlemærkerne

Hvis du ikke direkte kan se indholdet så kan du åbne den vedhæftede pdf-fil nedenunder

Den styrkede læreplan

Hvis du ikke kan se indholdet så kan du hente det som en vedhæftet fil nedenunder

Tilsynsrapport

Seneste tilsynsrapport fra juni 2019. Københavns Kommune afholder et årligt tilsyn af institutionens institutioner. Tilsynet angiver anbefalinger til vedligholdelse og tilpasning af indsats! Tilsynsrapporten evalueres endvidere på en efterfølgende Kvalitet- og supportsamtale med Forvaltningen.

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger på institutionen:

Daglig åbningstid: 6.30-16.45

Postadresse:
Sønder Boulevard 120, 3 sal
1720 København V
E-Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Leder - Vinnie Christensen
Direkte: 2612 5201
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Børnehave:
Flammer: mobil 4024 7607
Sommerfugle: mobil 2497 9544

Vuggestue:
Giraf: mobil 4024 7608
Larver: 4024 1373


Værdigrundlag

Børneinstitution Enghave har tre grundlæggende værdier i såvel det pædagogiske arbejde som institutions relationssammenhænge, hvad enten det drejer sig om voksen/barn, kollega/kollega eller forældre/medarbejder.

Værdierne er som følge:

-         Plads til forskelle.

-         Formidling.

-         Meningsfulde fællesskaber.

 

Disse værdier vil udmøntes såvel i den pædagogiske praksis, som i vores tilgange og kommunikationsform til vores omgivelser. Vi har en forventning om at alle er bærere og føler ejerskab til værdierne, uanset hvilken position de har til huset.

Se også vedhæftede 

Kvalitetsmåling

Hvert år udarbejder MDI en kvalitetsmåling på de selvejende institutionen under paraplyorganisationen.

Konkret bliver alle forældre sprugt om deltagelse i en tilfredshedsundersøgelse, som efterfølgende bliver samlet og udsendt med tilhørende forældrekommentarer.

Den seneste er udarbejdet i efteråret 2014 - Se vedhæftede -  det er anden kolonne med grøn prik der er aktuel for institutionen. 

Velkomstfolder

Vi har en Velkomstfolder til nye forældre, som man får tilsendt inden opstart med mere specifikt omkring indkøring, forventningsafstemning, institutionens pædagogik og særkender. Vi har ligeledes en Forældre Håndbog for udflytteren, med praktiske og nyttige oplysninger om dagligdagen.

Forældrene til nystartede børnehavebørn anbefaler vi at være med barnet på institutionen i de første to-fem dage, således at barnet føler sig tryg i de nye omgivelser. Til vuggestuebørn anbefaler vi gerne op til 2 ugers indkøring, således at indkøringen ikke forceres og barnet får en tryg og rolig opstart i institutionen.

Vi har et velkomsts interview indenfor de første dage for at høre om barnets vaner, særlige hensyn, legemønster, familierelationer og gensidige forventninger mellem hjem og institution m.m.

Vi lægger stor vægt på dialogen mellem institution og hjem. Vi har derfor altid tid til en samtale, når forældre føler behov. De samtaler hvis indhold kræver, at vi skal sidde uforstyrret, søger vi at afholde på tidspunkter, hvor det ikke bliver til for stor gene for dagens rytme.

Vi afholder obligatoriske forældresamtaler, når barnet har gået i institutionen tre måneder og efterfølgende tilbud om en årlig samtale. Vi afholder desuden to årlige forældremøder.

Vi udsender næsten dagligt ud på Aula om dagens begivenheder og hvad der har optaget børnene. Vi har desuden et fredagsbrev, som rundsendes hver uge, med den kommende uges aktiviteter og foranderligheder eksempelvis fester, ferieafholdelse m.m.

Præsentation

Enghaves pædagogiske grundtanker.

Vi arbejder ud fra den tanke, at barnet udvikler sig i sit eget tempo. Børn har en naturlig fremdrift, som gør, at de normalt ikke bliver på samme sted længere end nødvendigt. For ikke at forstyrre denne fremdrift, som et tæt forbundet med livsglæden, er det vigtigt, at barnet føler sig trygt og forstået. Udvikling sker tilsyneladende i spring, og der vil være perioder, hvor det nye lærte skal automatiseres.

Alle børn skal føle sig velkomne i Enghave hver dag. De skal føle sig set og anerkendt.

Når børn er omgivet af varme, omsorg og indlevelse i deres barndom, har de nogle gode byggesten til deres liv som voksne mennesker. Vi ser det som noget meget centralt i pædagogikken, at børnene skal opleve netop dette.

Relationerne mellem børn og voksne, og børn og børn imellem, skal have mulighed for at blomstre, og vi vil arbejde for, at børnene bliver i stand til at opbygge gode tætte venskaber. Vi vil gerne bidrage, til at børnene kan have stabile følelsesmæssige relationer. Vi arbejder på at gøre overgangene i barnets institutionsliv eksempelvis fra vuggestue til børnehave, så sammenhængene som muligt.

Børnene lærer af alt hvad vi gør, og alt hvad de ser, og udviklingen kommer deraf, hvad end vi kalder det opdragelse, udvikling eller dannelse. Vi er derfor vigtige rollefigurer for børnene og deres tryghed og opfattelse af den sociale omverden.

Når vi fastlægger de pædagogiske rammer, må vi tage i betragtning, at vi er med til at udvikle og støtte barnets personlighed og individualitet, samt dets sociale færdigheder. Børnene skal kunne begå sig i flere sociale sammenhænge og senere også i skolesammenhæng. Vi lever i en tid i konstant forandring, og vi skal derfor danne trygge forhold for børnene, som gør, at de med tiden kan blive åbne, fleksible og forandringsparate.

Det er os magtpåliggende, at børnene, samtidig med at vi styrker deres individuelle personlighed og evner, gradvist får forståelsen af, at de er en vigtig del af fællesskabet. At alle, på det niveau de magter, har et ansvar for, at det er godt at være i Enghave.

Der tales for tiden meget om ”det gode børneliv”, og egentlig giver det ikke mening at tale om det i generelle vendinger, fordi når, man ser bort fra dækning af barnets basale behov, er det gode børneliv ikke er det samme for alle børn. For nogle børn er det rutine og forudsigelighed, og for andre er det yderligheder og at søge kanten af det mulige. Men for alle børn gælder det, at de i morgen helst skal turde/vide/kunne lidt mere end i går.

Vi vil gerne skabe ro omkring børnene, styrke deres motivation og evne til at holde fokus.

Lejlighedsvise konflikter mellem børnene er en del af hverdagen, og en vigtig ting at lære at håndtere. Vi mener, at vi har en rolle som mægler mellem børnene. Vi vejleder børnene i at løse konflikten sammen. På den måde er løsningen acceptabel for begge parter, og ingen går ud af forløbet som taber.

Vi ser det som vores opgave at danne rammer, som gør, at det er trygt for alle børn at være i Enghave, samtidig med, at børnene gives udfordringer, muligheder for selvbestemmelse, medbestemmelse, kreativitet og fysisk udfoldelse. 

Fundamentet for at kunne arbejde med børnene på denne måde er et tillidsfuldt samarbejde mellem børnenes forældre og institution. Vi vil gerne bygge bro mellem barnets to verdener, så barnet føler så meget sammenhæng som muligt i sit liv.

Vedhæftet institutionenspræsentationsfolder med mere uddybende pædagogisk praksis. 


Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 179

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 179
Side 1 ud af 2
Børneinstitutionen Enghave • Sønder Boulevard 120, 2.sal • 1766 Kbh V • tlf: 3322 5201 • post@institutionenghave.dk